OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o Obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Centrum Labyrint, z.s., IČ: 04286642, V. Blodka 82, 739 25 Frýdek Místek, (dále jen „Centrum Labyrint“ nebo „Správce“) je nezisková organizace, zapsaný spolek, který zpracovává osobní údaje klientů, které jsou nezbytné pro poradenství, školení a jiné činnosti poskytované organizací a jimi pověřenými zaměstnanci, nebo které jsou nezbytné k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/199 Sb., v platném znění, na základě písemného souhlasu. Tento souhlas se vydává v souladu a v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány, archivovány a předávány zejména elektronicky a v papírové podobě. Přístup k elektronickým datům je na straně Správce chráněn proti neoprávněnému přístupu systémem hesel a certifikátů a přístup k dokumentům v papírové podobě je chráněn zamezením přístupu nepovolaných osob do prostor Správce, ve kterých jsou tyto dokumenty uchovány. Správce vykonává svou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců, případně dalších spolupracujících osob, které jsou ke Správci zavázány povinností mlčenlivosti. Správce smí zpracovávat a shromažďovat osobní údaje klienta pouze pro specifické účely, pro které klient poskytl Centru Labyrint své osobní údaje a které jsou vždy uvedené ve formuláři "Souhlas se zpracováním osobních údajů", který klient podepsal a jehož kopii klient obdržel.

Doba zpracování a shromažďování osobních údajů

Správce bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje po dobu platnosti dohody a archivovat písemnosti či média obsahující příslušné údaje po dobu 10 let od jejího ukončení.

Podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů

Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může postupovat v souladu s ustanovením § 21 zákona a má právo požadovat od Správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Klient má základě § 12 zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné a klient může svůj souhlas odvolat. V případě potřeby informace, vysvětlení, stížnosti či s jinou žádostí ohledně Vámi poskytnutých osobních údajů, se obraťte na Centrum Labyrint, z.s. prostřednictvím e-mailové adresy centrumlabyrint@centrum.cz